Logo Logo
Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

Ochrana osobných údajov

Equistyle, s.r.o. - poskytovateľ služieb na portáli www.equistyle.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľov a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.equistyle.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

Titul, meno, priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail

Ak je objednávateľ právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom:
  
Obchodne meno, IČO, DIČ, IČ DPH, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo, e-mail


Objednávateľ odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu určitú 5 rokov.
Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Práva dotknutej osoby:

1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
6. právo na prenosnosť osobných údajov,
7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.


 Aktualizáciu osobných údajov si môžete uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

V prípade ak heslo, alebo prihlasovacie meno zabudnete, kontaktujte nás telefonicky, prípadne prostredníctvom mailu.V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. číslach 02/ 212 933 44, prípadne e-mailom na adrese equistyle@equistyle.sk, alebo info@equistyle.sk.

 

Všetky kapitoly "Obchodných podmienok":

Nahor